Какво означават българските имена със С

Още по темата

Сабин, Сабина вместо Съба, Съби
Сава гр. Savva , а то от sabbaton – „събота“ или от името на индийски цар; име на календарен светия
Савел, Савелия библейско име; Савел се е наричал апостол Павел, преди да бъде призован от Христос 
Савина женска форма от Сав(а) + ина
Саздо съкратено от Създан – „създаден“
Салватор от лат. salvator – „спасител“
Салвина от лат. salva „здрава“
Сами съкратено от Самуил или като защитно име – само той ни е, не ни го отнемайте! 
Самуил библейско име, евр. Шемуел – „измолен от Бога“
Сана, Санда, Сандра съкратено от Александра
Сандо съкратено от Александър
Саня разновидност на Сана
Сара  библейско име, евр. „господарка“
Саранди, Саранда от гр. saranta – „40“ – защитно име: да доживее до 40 дена (докато укрепне)
Сараф, Сарафка от сарафин (ар.-тур. sarraf) или в смисъл на тур. insan sarrafi – „познавач на хората“
Саша, Сашо, Сашка умалително от Александър, Александра
Светла, Светлана от прилагателното светла или превод на гр. Фота
Светлан, Светлин, Светльо от светъл или превод на гр. Фоти
Светлозар(а) от Светозар, променено покрай светъл
Светозар(а) старинно име „който озарява със светлина“
Светомир сравнително ново име – „мир на света“ или „светъл мир“
Светослав старинно име – „който има силна, свещена слава“
Свилен, Свилена от прилагателното свилен – „нежен или с нежна коса като свила“
Свобода от свобода или превод на Елевтерия
Сева съкратено от Севастия или от Севда
Севар име на български владетел
Севаст, Севаста, Севастия от гр. sebastos – „почитан, почтен“; титла на болярин в България и Византия през Средните векове
Севастиян(а) сродно със Севаст; име на календарен светия
Севда от ар.-тур. sevda – „любов“
Севдалин, Севдалина от ар.-тур. sevdali – „влюбен“
Север рум. sever, от лат. severus – „сериозен, строг“ 
Северин рум. Severin, виж Север
Северина женска форма от Северин
Седеф, Седефчо, Седефка от седеф – а) вид лъскава мидена черупка за украса;
б) ароматно градинско цвете – ар.тур. sedef
Сейо, Сейко съкратено от Елисей
Секул от унг. szekely – „трансилвански унгарец“ или от рум. secul – „силен, суров“
Селена от гр. блестяща, лъчиста; богинята на Луната 
Селим(а) от растението селим или от ар.-тур. selim – „здрав“
Селимир(а) старинно име – „да насели света“
Сема женска форма на Семо
Семо съкратено от старинното Семислав, а то от съмь – „човек, личност“
Серафим(а) евр. „пламенен“, от серафим, според библейската ангелология: ангел от висш разред 
Сергей, Сергий от лат. Sergius – старо родово име с вероятно значение „служител“
Сибила от гр.-лат. Sibylla – „пророчица“; в римската митология жрица, гадателка на Феб, която извършва пророчествата си в състояние на екстаз; най-известни са сибилите от Еритрея и от Куме 
Сибин рум. Sibin ; от бълг. сиб – „рог, чвор“
Сиво, Сивко от сив – защитно име: да отблъсва зли очи и уроки; да не личи с ярък цвят, за да оцелее
Сидер, Сидо съкратено от Исидор и преосмислено по гр. sidero – „желязо“
Сидония френска форма от гр. kydonia – дървото дюля или образувано от Сидо
Силва от лат. silva – гора; у нас проникнало покрай оперетата „Царицата на чардаша“
Силвана  от Силв(а)+ана
Силвестър от лат. silvester – „горски, горист“ – име на римски папа
Силвия разширено от Силва; напоследък доста популярно
Силен, Силян от сила, силен
Симо, Сима, Симе съкратено от Симеон
Симеон на гр. Symeon, библейско име, от евр. Шимон – „изслушване, изпълнение (на молитвата, на желанието)“
Симон евангелско име от еврейски произход, различно от Симеон, но го смесват с него; в превод означава „великата пустиня“
Симона женска форма от Симон
Сирма от диал. сирма – „сърма“
Сиро старо, забравено име; от диал. сир със значения: а) осиротял, останал без братя и сестри; б) сив, сяр; в) тлъст, охранен
Сия съкратено от Анастасия
Сиян от Силян с изпадане на мекото л или от глагола сияя
Сияна женска форма от Сиян или от Си(я) + ана
Скъпидар от скъп дар, образувано по подобие на Божидар 
Слав съкратено от Радослав, Доброслав и др.
Слава женска форма на Слав, преосмислено като пожелателно име: да е видна, изтъкната, славна
Славей, Славея от Слав, но преосмислено по птичката славей
Слави, Славил, Славин, Славина, Славка, Славо, Славчо видоизменени от Слав
Славян, Славяна от славянин; сравнително ново и рядко срещано име
Сладина, Сладун, Сладуна от сладък
Смил, Смилена, Смилян, Смиляна от цветето смил, чиито цветове не увяхват
Снежана Първите сведения за появяването на това име са от 1919 г. като литературен превод на нем. Schneewittchen – „снежнобеличка“ от популярната детска приказка.
Снежина разновидност на Снежана и преосмислено по снежинка
Сокол от птицата сокол
Соломон библейско име, евр. „миролюбив“
Соня рус. Соня, умалително от София
Сотир от гр. soter – „спасител“ – епитет на Исус Христос
София,
Софи, Софийка
от гр. sofia – „мъдрост“; име на календарна светица, майката на Вяра, Надежда и Любов
Софрон(ий) от гр. Sofronios – „благоразумен“; име на календарен светия; Старо и рядко срещано име.
Спартак лат. Spartacus – прочут вожд на въстаналите роби в древен Рим
Спас от старинното съпасъ – „спасител“; превод на Сотир
Спасен, Спасена от причастието спасен
Спасимир новообразувано име – „спасител на мира (света)“ 
Спаска женска форма от Спас
Спиридон от гр. Spyridon (от spyris – кошничка за хляб); име на календарен светия
Спиро съкратено от Спиридон
Сребра, Сребрена, Сребрина, Сребро, Сребрьо от сребро или превод на гръцкото име Аргир
Среда, Средьо, Средко от Сретя, преосмислено по седмичния ден сряда, – роден(а) в сряда;
Сретен от диал. сретен „честит, щастлив“
Сретя от диал. срета – „щастие“
Ставри, Ставро от гр. stauros – „кръст“, еднакво по значение с Кръстьо
Стайо, Стайко, Стайно, Стайчо пожелателно име: да остане (жив), да ни стои – близко по значение със Стойо
Стамат, Стаматка гр. Stamates от stamato – „спирам, прекратявам“, еднакво по значение със Запрян
Стамен, Стамена от диал. стамен: а) здраво заседнал, непоклатим (за камък); б) сдържан, скромен
Стамо съкратено от Стамат или Стамен
Стан, Стана, Станка, Станьо, Станчо, Станко, Станой, Станкуш разновидности на пожелателното име Станьо, еднакво по значение със Стайо, Стойо
Станимир(а) от старинното Станимер (вж. Владимир), преосмислено: „да установи, да въдвори мир“
Станислав старинно и съвременно популярно име – „да установи, да въдвори слава“ и по-новото тълкуване – „да е славен, да придобие слава“
Станиела, Станиян новообразувани имена
Стати съкратено от Евстати
Стефан(а) от гр. stefanos – „венец“; име на календарен светия – първият мъченик на Христовата вяра
Стефания стара женска форма от Стефан
Стефка, Стефчо, Стефко умалителни имена от Стефан(а)
Стилиян(а) гр. Stelianos – „стълпник“ (от гр. stele – „стълп, колона“) – име на календарен светия. Давали го като защитно име, защото свети Стилиян се смятал за защитник на децата.
Стоил от Стойо
Стоимен(а) от Стои(о)+мен; сравни с Камен, Стамен; обясняват го като заклинателно име при детска смъртност: „стой при мене!“
Стоимир от Стои(о) + мир, по подобие на Станимир 
Стоичко, Стойка, Стойко, Стойна, Стойне, Стойно, Стойчо, Стоя от Стойо 
Стойо защитно име: да стои, да остане жив
Стоядин(а) от Стоя + дин по образеца на Костадин, Миладин и др.
Стоян, Стояна от Стойо; едно от най-разпространените имена из цялата страна, особено в народните песни
Страти съкратено от Евстрати (от гр. Eustratios – „добър воин“) 
Страхил от страх + ил; защитно име: да се боят от него, да всява страх
Страцимир видоизменено от Стрезимир
Страшимир видоизменено от Стрежимиръ –  „пазител, страж на мира“ и преосмислено „който застрашава мира“
Стрез, Стрезо от старинното стрез „пазител, пазач“
Стрезимир старинно име „пазител на мира, на света“ 
Стрезислав „пазител на славата“
Струма, Струмен от река Струма
Сули а) галена форма от Светла;
б) от Сульо
Султан, Султана, Султанка от султан; сравни с Кральо, Царьо и др.
Сульо от ст.бълг. „обилен“
Суро, Сурьо, Сурчо от сур – „светлосив, светлорус“ – защитно име, близко по смисъл със Сиво, Сяро
Сусана име на календарна светица, евр. „бял крин или роза“; напоследък по-често използвано като Сузана
Съба, Събка, Съби, Събчо от седмичния ден събота или съкратено от Съботин
Съботин от събота или превод на гръцкото име Сава, Саватий
Сълза, Сълзица от сълза – от сравнението „чиста като сълза“
Съльо, Сълка, Съло от ст.бълг. сълъ – „пратеник“, превод на гръцкото име Апостол
Сърмен от сърмен – „нежен като сърма, украсен със сърма“
Сърница от сърница, млада сърна
Сюзан френска форма на Сусана
Сяро от диал. сяр „сив“ – защитно име: да не бие на очи, за не го види злото; сравни Сиво
Етикети:

Остави коментар