Какво означават българските имена с Ч

Още по темата

Чавдар име на войвода – от пер.-тур. cahdar – „големец, сановник“, видоизменено покрай тур. cavdar – „ръж“
Чайка проникнало у нас от руската литература (романа „Чайка“); преосмислено по птицата чайка
Чайо от старинното чаяти – „чакам (утеха, подкрепа от дете)“
Чако от чакам
Чана, Чанка видоизменено от Стояна или женска форма от Чаньо
Чани, Чаньо, Чанко, Чано а) видоизменено от Вълчан, Стоян, Цветан или др. подобно име;
б) от чан – хлопатар, звънец – от тур. çan – „звънец, камбана“
Чардафон от чарда в смисъл „дружина, тайфа“ – прякорно име, станало популярно по време на Съединението през 1885 г.
Часлав старинно, забравено име – „който чака или го очаква слава“ 
Чачо видоизменено от Цацо или от циганското чачо – „истински“
Чая женска форма от Чайо, преосмислено по р. Чая
Чедомир(а) „чедо на мира“; типично за българи и сърби от Западните покрайнини
Челедин от челяд, челед – „чедо, деца, семейство“
Челестина италианско име, от лат. caelestis – „небесна“
Чемшир от вечно зеления храст чемшир
Ченьо от Черньо, с изпадане на р
Червенко от червен, румен
Череша от дърво и плод череша или превод на гръцкото име Керез
Чернай, Черняй, Черньо, Черна защитно име: черен, грозен, но жив и здрав; еднакво или близко по значение с Мавро, Негро
Честемен от диал. честемени – „работници в оризищата“ (от пер.-тур. cest – „пъргав“и men – „човек“)
Чечилия итал. форма на Цецилия
Чико, Чино, Чинто видоизменено от Райчин, Дойчин
Чило видоизменено от Момчил
Чинтул от Чинт(о) + ул
Чипа от диал. чипа – „некръстено новородено момиче“
Чипе, Чипьо от диал. чипе – „некръстено новородено момче“
Чиро, Чирко от Кирко с преход на к в ч
Чичо от чичо – „бащин брат“ – пожелателно име: да бъде като чичо си (по-успял от бащата) или да го отхрани чичо му (ако е сирак)
Чона видоизменено от Шона или Цона
Чубра от билката чубра
Чудне от чуден (чудно дете, няма като него)
Чудо видоизменено от Чудне
Чудомир, -а видоизменено от Чедомир и преосмислено по чудо
Чуло, Чуле а) видоизменено от Янчул или др. подобно име;
б) от диал. чул – „с отрязано ухо“
Чуран от Кюран
Етикети:

Остави коментар