Какво означават българските имена с Я

Още по темата

Яблен, Яблена, Ябленка от дървото яблен, яблан
Ябълка от дърво и плод ябълка
Явор от дървото явор; сравнително ново
Яглая от Аглая с йотация
Ягода от плод ягода
Яко видоизменено от Яков и преосмислено по як
Яков библейско име, евр. „коварен“; име на календарен светия
Ян съкратено от Яне
Яна женска форма от Яне
Янаки от гр. Iannaki, умалително от Яни
Яначко умалително от Янаки
Яне, Яни от гр. Iannis, съкратено от Ioannes
Янислав, -а от Яни + слав; новообразувано 
Янита от Ян(а) + ита – по подобие на Маргарита , Маргита
Янка умалително от Яна
Янко, Янчо умалително от Яне, Яни
Янкул от Янк(о) + ул
Януш от Ян(е) + уш
Янчул от Янч(о) + ул
Ярослав старинно име – „да има ярка слава“, подновено навярно под руско влияние
Ясен от Асен с йотация, преосмислено по дървото ясен
Ясна от прилагателното ясна; срв. Светла
Ястреб от птицата ястреб; срв. Сокол
Ячо разновидност на Яко или от Янчо с изпадане на н
Яшо разновидност на Ячо
Етикети:

Остави коментар